BG | EN

Smart Strategies

Smart Strategies’ Headhunting

Smart Strategies осъществява проактивно търсене и селекция на подходящи кандидати за работни позиции в различни професионални сфери, с дългосрочна или временна трудова заетост, както в Република България така и чужбина. Различни сме в процесите на търсене /Headhunting/ и оценяване и селекция /Assessment and Selection/ с това, че за клиентите:

Опитът ни в предоставяне на услуги по обучения и тренинги за меки умения и групов коучинг на мениджъри от международни компании, ни позволява успешно да прилагаме услугата Executive Search - подбор на професионалисти от най-високо управленско ниво.

Консултантите на Smart Strategies прилагат подхода на Кариерния коучинг към професионалистите, търсещи работа. В процеса на селекция подпомагаме тяхното осъзнаване за кариерна промяна и готовност за професионална ангажираност.

За да сме максимално ефективни към клиентите си в процеса на подбор, оценяване и селектиране на най-подходящите професионалисти, търсещи работа, консултантите на Smart Strategies преминаваме през няколко етапа:

 1. Първият етап от процеса по подбор включва идентифициране на професионалните компетентности и личностни характеристики на най-подходящия кандидат за конкретната работна позиция. Проучваме кандидатите, съответстващи най-точно за вакантните позиции и ги включваме в списък от професионалисти /Pool of Candidates/, който периодично се актуализира.
  Като добавена стойност за нашите лоялни бизнес клиенти осъществяваме и проучване на конкуренцията /Competitive Intelligence/ и предлагаме подходящи кандидатури на наети служители на подобни позиции в други компании.
 2. През втория етап изготвяме Карта на съответствието /Сongruence map/ между всяка обявена вакантна позиция и документите на подходящи кандидати/. В картата на съответствието ранжираме най-подходящите кандидати за съответната длъжност и я предоставяме за обсъждане. Корпоративният клиент има правото да определи поименно кандидатите професионалисти, с които консултантите от Smart Strategies ще проведат интервю и изследване по стандартизирана методология за подбор.
  По желание на бизнес клиентите ние проучваме и таланти в съответната професионална сфера. Услугата картографиране на таланти /Talent mapping/ е много специфична.
  Консултантите от Smart Strategies могат системно да привличат и насочват ключови таланти и изявени професионалисти чрез утвърдени за Smart Strategies мотивиращи подходи.
 3. През третия етап от подбора, изготвяме индивидуални доклади за съответствие за заеманата позиция /Report of Congruence/. В този доклад се прилагат и референциите от друг работодател на кандидатите за работа.
 4. На следващия четвърти етап организираме индивидуални срещи между най-подходящите кандидати и работодателя. Консултантите на Smart Strategies фасилитират процеса на избор на професионалист на базата на предварително изготвените индивидуални доклади и нивото на представяне на кандидата на финалното интервю. Изготвя се финален списък на съответствието /List of Adequacy/. Първият кандидат от списъка, по одобрение на клиента, се назначава на вакантната позиция.
 5. В последния пети етап, консултантите на Smart Strategies проследяват периода от сключването на трудов договор с избрания кандитат, процеса на неговата адаптация и ниво на представяне за тримесечен период от време.
  По желание на клиента въвеждаме и Система за Менторство и Адаптация.

Уникални сме в подхода към корпоративните клиенти и с това, че предлагаме пълен цикъл от едногодишен пакет от услуги по управление на хората в организацията и развитие на човешкия капитал, който наричаме „Year-round cycle”. Специално адаптираме услугите в целия цикъл, според предпочитанията и потребностите на клиента. Ето как може да организираме услугата „Year-round cycle”:

SMART STRATEGIES Ltd. е частен посредник регистриран в Агенцията по заетостта да извършва посредническа дейност по наемане на работа в Република България и чужбина съгласно Удостоверение №2367 и №2368.
SMART STRATEGIES Ltd. е администратор на лични данни вписан в Регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на личните данни под иден. № 430826 и гарантира защитата на личните Ви данни.