BG | EN

Smart Strategies

Нина Илиева - HR специалист

Нина Илиева е най-новият член в екипа на Smart Strategies Ltd. Нейният опит като HR специалист в корпоративния бизнес в друга международна компания, тя прилага в Центъра за оценка към Smart Strategies Ltd. като организира цялостната дейност по набиране и подбор на кандидати за свободни позиции, обявени от клиенти на компанията.

Като обучител към младежката представителна организация „Национален младежки форум“, Нина има опит в създаването на обучителни програми и провеждането на обучения за младежи между 16 -29 г. Работата в неправителствения сектор ѝ позволява да съчетава двете страсти – неформалното образование и политическите теми. Освен компетнтността й в младежкото овластяване, Нина използва знанията си по политиките на ЕС като ги прилага в развитието на меки умения сред младежки представители от различни международни правителствени и неправителствени организации.

Нина има завършена степен Бакалвър в областта на политическите науки към СУ „Св. Климент Охридски“, а понастоящем е студент в Магистърска програма „Организационна и социална психология“ в Нов български университет.