02. Втори етап

02. Втори етап

изготвяме Карта на съответствието /Сongruence map/ между всяка обявена вакантна позиция и документите на подходящи кандидати. В картата на съответствието ранжираме най-подходящите кандидати за съответната длъжност и я предоставяме за обсъждане.

01. Първи етап

01. Първи етап

Идентифициране на професионалните компетентности и личностни характеристики на най-подходящия кандидат за конкретната работна позиция.

05. Пети етап

05. Пети етап

Smart Strategies проследяват периода от сключването на трудов договор с избрания кандитат, процеса на неговата адаптация и ниво на представяне за тримесечен период от време.

04. Четвърти етап

04. Четвърти етап

Организиране индивидуални срещи между най-подходящите кандидати и работодателя. Консултантите на Smart Strategies фасилитират процеса на избор на професионалист на базата на предварително изготвените индивидуални доклади

03. Трети етап

03. Трети етап

Изготвяне индивидуални доклади за съответствие за заеманата позиция /Report of Congruence/. В този доклад се прилагат и референциите от друг работодател на кандидатите за работа.