Управленско консултиране

Управленско консултиране

Как ще ви помогне?

Управленското консултиране помага на организациите да подобрят своята работа чрез независими и обективни съвети при оптимално използване на фирмените ресурси


Д-р Антонина Кардашева, Управляващ директор на Smart Strategies LTD. е сертифициран управленски консултант. Тя е член на Управителния съвет на Българска асоциация на управленските консултански организации и член на Комисията по обучение и сертифициране към БАУКО.
Нейната експертиза е в областта на Управление на човешките ресурси и промяната.


Управление на човешките ресурси

В динамично развиващия се свят на глобализация и с напредъка на организациите в световен план, за мениджърите става ясно, че организацията не съществува сама по себе, че тя не е само юридически факт в определена професионална сфера и не трябва да се пренебрегва основния й капитал, а именно – човешкият ресурс. Осъзнаването, че човешкият капитал трябва да се развива, е фактор за поддържане на устойчива организационна ефективност, основаваща се на висока личностна и професионална компетентност.

Човешкият капитал е стойността на потенциала в институционален и организационен план. Той е сумарния потенциал от способности, умения, талант, образование и придобита квалификация на заетите в професионалната дейност – служители, експерти, ръководители, заедно с тяхната работоспособност, умения да работят в екип, мотивация и поведение в професионалната реализация.

Човешкият капитал има инвестиционен характер, определена стойност и е източник на сегашни и бъдещи доходи, както за индивидите – носители на човешкия капитал, така и за екипите и цялата организация. Вложените средства в човешкия капитал и екипна ефективност не са с мигновенна и цялостна възвръщаемост. Възвращаемостта на инвестициите в човешкия капитал е много по-голяма и по-сигурна, когато се планира и развива чрез екипни ефективни взаимодействия.

Управленският консултант подкрепя организациите по отношение на въздействието, което оказва всички бизнес процеси върху човешкия капитал и тяхното управление. Той консултира по управление на човешките ресурси чрез: стратегии, планиране на ресурсите, привличане и задържане на таланти, прилагане на компетентностни  профили и модели, измерване и оценяване на представянето на служителите, системи за възнаграждение, програми за развитие и обучение, както и коучинг за лидери.


Управление на промяната

Управлението на промяната е един систематичен процес, който се състои от отделни етапи: концепция, стратегия, процеси, дейности, комуникация и поведения на различни йерархични нива. А ефективното управление на промяната в една организация е структуриран процес, който използва цялостен набор от модели и механизми за успешна индивидуална и организационна промяна.

Организационната промяна не е плод на субективни решения, а обективна потребност, предизвикана от международни, вътрешнополитически, икономически или социални фактори. Тя възниква в точно определен момент от живота на дадена организация. Промяната често се предизвиква от организационни потребности за нова структура, различна визия, развитие на персонала, по-съвършенни системи за комуникация, конкурентноспособност, повишени изисквания от потребители и клиенти, донори и бенифициенти по проекти и програми.

Управлението на промяната не е само комуникация, обучение или изграждане на умения за лидерство и мениджмънт. То е процес на хармонизиране на човешкия аспект с възможностите на бизнес средата, характерна за всяка организация в процеса на промяна. Управлението на промяната в човешкия й аспект цели да даде възможност на мениджърите, екипите, отделните служители да формират положителна нагласа към нея и да я приемат безконфликтно. Осъзнаването на нуждата от промяна чрез идентифициране и трансформиране на саботажи, лимитирани вярвания и съпротиви към промяна е най-важният компонент от процеса. Без активиране на желанието за включеността в предстоящите процеси, управление на знанието, опита, емоциите на хората и техните компетентности, промяна не може да се осъществи.

Управлението на промяната отразява способността на управляващите да станат лидери на промяната и да преведат персонала и организацията през дълъгия и сложен процес. Това изисква от тях да се подготвят като оценят рисковете, идентифицират модела и възможностите за промяна, и успешно ги включат в действие. А изграждането на лидерско самочувствие и увереност поддържат устойчиво процеса на помяна до момента на успешна трансформация.