Индивидуални клиенти

Smartstrategies’ Headhunting

Индивидуални клиенти

Smart Strategies осъществява проактивно търсене и селекция на подходящи кандидати за работни позиции в различни професионални сфери, с дългосрочна или временна трудова заетост, както в Република България така и чужбина. Различни сме в процесите на търсене /Headhunting/ и оценяване и селекция /Assessment and Selection/ с това, че за клиентите:

  • изготвяме Дизайн на процеса по профилиране, подбор и оценяване на подходящия кандидат към всеки наш корпоративен клиент;
  • предлагаме Карта на съответствие, в която отразяваме анализа от професионалните компетентности на кандидатите за работа, нивото на техните нагласи в личностен, мотивационен и кариерен план;
  • предлагаме специално създадена и адаптирана за всеки работодател Система за Менторство и Адаптация /SАМ/ на новоназначените служители.

Опитът ни в предоставяне на услуги по обучения и тренинги за меки умения и групов коучинг на мениджъри от международни компании, ни позволява успешно да прилагаме услугата Executive Search – подбор на професионалисти от най-високо управленско ниво.

Консултантите на Smart Strategies прилагат подхода на Кариерния коучинг към професионалистите, търсещи работа. В процеса на селекция подпомагаме тяхното осъзнаване за кариерна промяна и готовност за професионална ангажираност.


Как протича процесът при нас?

декември 18 2018

01. Първи етап

01. Първи етап

Идентифициране на професионалните компетентности и личностни характеристики на най-подходящия кандидат за конкретната работна позиция.

декември 18 2018

02. Втори етап

02. Втори етап

изготвяме Карта на съответствието /Сongruence map/ между всяка обявена вакантна позиция и документите на подходящи кандидати. В картата на съответствието ранжираме най-подходящите кандидати за съответната…

декември 18 2018

03. Трети етап

03. Трети етап

Изготвяне индивидуални доклади за съответствие за заеманата позиция /Report of Congruence/. В този доклад се прилагат и референциите от друг работодател на кандидатите за работа.

декември 18 2018

04. Четвърти етап

04. Четвърти етап

Организиране индивидуални срещи между най-подходящите кандидати и работодателя. Консултантите на Smart Strategies фасилитират процеса на избор на професионалист на базата на предварително изготвените индивидуални доклади

декември 18 2018

05. Пети етап

05. Пети етап

Smart Strategies проследяват периода от сключването на трудов договор с избрания кандитат, процеса на неговата адаптация и ниво на представяне за тримесечен период от време.