Юридически услуги

Юридически услуги


  • Устни и писмени консултации; изготвяне на книжа /заявления, молби, жалби, искания, уведомления, покани за доброволно изпълнение/
  • Управление на правни процедури /обществени поръчки, проекти/
  • Регистрация на търговски дружества
  • Регистрация на юридически лица с нестопанска цел
  • Процесуално представителство