Headhunting - корпоративни клиенти

Smartstrategies’ Headhunting

Корпоративни клиенти

Уникални сме в подхода към корпоративните клиенти и с това, че предлагаме пълен цикъл от едногодишен пакет от услуги по управление на хората в организацията и развитие на човешкия капитал, който наричаме „Year-round cycle”. Специално адаптираме услугите в целия цикъл, според предпочитанията и потребностите на клиента. Ето как може да организираме услугата „Year-round cycle”:


Одит на човешките ресурси

Извършваме Одит на човешките ресурси в компанията или в отделни нейни звена, като след това предоставяме пълен анализ на проблемите в корпоративната екосистема и дефинираме потребностите от обучения и допълнителни кариерни консултации.


Профил на търсене

Изготвяме профили на търсените специалисти, прилагаме подбор на няколко етапа, консултираме работодателите при избора на конкретни кандидати за вакантни позиции, предоставяме актуализирани анализи, съобразно динамиката на търсене на професионалисти в конкретната бизнес сферата.

Бизнес стратегии

В резултат от одита дефинираме конкретни бизнес стратегии, като изготвяме план с конкретни процеси и дейности. Паралено анализираме всички потребности на организационно и екипно ниво и предлагаме решения. Идентифицираме спецификата на вакантните позиции и необходимостта от подбор на нови професионалисти.


Обучения за ефективност

Изготвяме дизайн и прилагаме ефективни обучения за екипна ефективност. Въвеждаме Система за Менторство и Адаптация на новоназначените служители в корпоративния екип.