Политика на поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Smart Strategies Ltd. е юридическо лице с ЕИК 202909615, е-mail: office@smartstrategiesbg.eu; web site: smartstrategiesbg.eu

SMART STRATEGIES Ltd. е частен посредник, регистриран в Агенцията по заетостта да извършва посредническа дейност по наемане на работа в Република България и чужбина, съгласно Удостоверение №2367 и №2368.
За тази цел събираме различни видове лични данни, необходими за предоставянето на тези услуги. Данните се съхраняват в конфиденциална база данни.

По смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 от 27.04.2016 SMART STRATEGIES Ltd.  е Администратор на лични данни вписан в Регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на личните данни под иден. № 430826 и гарантира защитата на личните Ви данни.

Smart Strategies Ltd. не събира чувствителна лична информация, която включва данни, свързани с раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или подобни вярвания, членство в синдикати, физическо или психическо здраве, сексуален живот или криминално досие.