02. Втори етап

02. Втори етап

изготвяме Карта на съответствието /Сongruence map/ между всяка обявена вакантна позиция и документите на подходящи кандидати. В картата на съответствието ранжираме най-подходящите кандидати за съответната длъжност и я предоставяме за обсъждане.