03. Трети етап

03. Трети етап

Изготвяне индивидуални доклади за съответствие за заеманата позиция /Report of Congruence/. В този доклад се прилагат и референциите от друг работодател на кандидатите за работа.