Преговори

Преговори


Обхват на обучението:

Преговори за резултати и постижения

Преговори чрез принципите на не-насилствената комуникация

Умения за влияние

Изграждане на асертивност и висока самооценка